Valstybės kontrolė 2013 m. audituos dar didesnę valstybės biudžeto lėšų dalį

0
5

valstybes-kontrole

Valstybės kontrolė patvirtino 2013 m. valstybinio audito programą, kurioje numatyta 132 auditai (43 iš jų – veiklos ir 89 – finansiniai (teisėtumo) auditai). „Atliekant veiklos auditus šiais metais daug dėmesio skirsime dar pernai pasirinktai prioritetinei viešojo sektoriaus sričiai – visuomenei teikiamoms viešojo sektoriaus paslaugoms. Analizuosime ir vertinsime šių paslaugų prieinamumo, efektyvumo, rezultatyvumo aspektus, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. – Finansinių (teisėtumo) auditų metu vertinsime audituojamų subjektų (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą. 2013 metų auditų apimtis – 94,5 proc. valstybės biudžeto lėšų“.

24,9 mlrd. Lt – tokią valstybės biudžeto lėšų dalį šiais metais audituos Valstybės kontrolė. Audituojamų valstybės lėšų dalis šiais metais 2,4 proc. didesnė nei pernai. Kaip ir kasmet finansiniai (teisėtumo) auditai bus atliekami visose ministerijose ir kai kuriose įstaigose prie ministerijų, bus audituojami išteklių ir mokesčių fondai, kai kurie teismai, universitetai, mokslinių tyrimų centrai.

Naujas iššūkis Valstybės kontrolei – nacionalinių ataskaitų rinkinio auditas. Šis rinkinys, vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, pirmą kartą bus sudarytas už 2012 finansinius metus. Jis apims ne tik valstybės, Valstybinio socialinio draudimo bei Privalomojo sveikatos draudimo fondų, bet ir visų savivaldybių finansinių ataskaitų ir biudžetų vykdymo duomenis.

Šiais metais pirmą kartą audito procedūros bus atliekamos visose 60 savivaldybių. Identifikavus savivaldybėse nustatytas rizikas, 20 savivaldybių bus audituojamos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 23 savivaldybėse – valstybės dotacijos skirtos socialinei paramai, 53 savivaldybėse bus vertinama, kaip valdomas ir naudojamas valstybės turtas, 23 savivaldybėse bus audituojamos valstybės investicijų programai skirtos lėšos.

Atliekant veiklos auditus toliau bus vertinamos socialiai jautrios veiklos sritys: onkologinė sveikatos priežiūra, brangių medicininių prietaisų įsigijimo ir naudojimo procesai, maisto saugos reglamentai ir kontrolė, vyresnio amžiaus žmonėms teikiamų socialinių paslaugų sistema, vaikų globos ir įvaikinimo procesai. Atsižvelgdama į problemas, dėl kurių dažnai diskutuojama viešojoje erdvėje ir įvertinusi strateginio tyrimo rezultatus, Valstybės kontrolė į 2013 m. valstybinio audito programą įtraukė auditus, kurių metu bus vertinami vertingiausių dvarų paveldo išsaugojimo aspektai, kilnojamųjų kultūros vertybių priežiūra, žemės ūkio srities mokesčių lengvatos, studijų paskolų sistema, įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė, Vyriausiosios rinkimų komisijos veikla. Informacinių sistemų srityje bus audituojamas Žemės ūkio ir Teisingumo ministerijų informacinių išteklių valdymas, bus vertinama vieno langelio elektroninių paslaugų kokybė ir prieinamumas.

2013 m. bus baigti penki ir pradėta dvylika Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų auditų.

www.vkontrole.lt

 

Kretingos.info